เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา 

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (โครงการพิเศษ)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (โครงการพิเศษ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญทอง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 

งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดลพบุรี

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ แบบโปสเตอร์คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม

งานประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคกลาง ประจำปี 2565